gdzie uzyskamy pomoc?

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie:

powiat lubelski

powiat świdnicki

powiat chełmski

miasto chełm

powiat krasnostawski

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
* poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
* wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
* przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
* sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
* nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
* działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
* nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
* nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje
* poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
* przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
* przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej * przeprowadzenie mediacji
* udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
* sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
*  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

Aktualności

i inne przydatne informacje

Obsługa zdalna od dnia 19.10.2020 w Punktach NPP i NPO w Powiecie Puławskim

sprawdź co się pod tym kryje
103544998_3237755749615466_6504925346382815229_o

INSTRUKCJA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM – PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCYM INNYCH OSÓB W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU JAKO POMOCY DE MINIMIS.

sprawdź co się pod tym kryje
103544998_3237755749615466_6504925346382815229_o

INSTRUKCJA UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ OSOBOM FIZYCZNYM – PROWADZĄCYM JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIEZATRUDNIAJĄCYM INNYCH OSÓB W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU JAKO POMOCY DE MINIMIS.

sprawdź co się pod tym kryje

komunikat dotyczący możliwości uzyskania nieodpłatnych porad na odległość przez telefon

sprawdź co się pod tym kryje