powiat świdnicki

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia  nieodpłatnej pomocy

I punkt
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 10:00-14:00 Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości 13 II piętro, pokój 56
Wtorek 08:00-12:00 Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości 13 II piętro, pokój 56
Środa 08:00-12:00 Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości 13 II piętro, pokój 56
Czwartek 08:00-12:00 Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości 13 II piętro, pokój 56
Piątek 08:00-12:00 Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości 13 II piętro, pokój 56
II  punkt – TRAWNIKI  
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 8.30 –  12.30 Trawniki   – Ośrodek Pomocy Społecznej
Trawniki 630
Wtorek
Środa 11.30 – 15.30 Trawniki   – Ośrodek Pomocy Społecznej
Trawniki 630
Czwartek
Piątek  8.30 – 12.30 Trawniki   – Ośrodek Pomocy Społecznej
Trawniki 630
II  punkt – MEŁGIEW
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek
Wtorek 8.30 – 12.30 Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2
Środa
Czwartek 8.30 – 12.30 Urząd Gminy Mełgiew, ul. Partyzancka 2
Piątek

 

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 691 965 484 i elektronicznie: sslusarski@powiatswidnik.pl

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
 • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
 • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Strona powiatu z informacją o bezpłatnej pomocy prawnej

do pobrania:

PLAKAT INFORMACYJNY
DYŻURY SPECJALISTYCZNE – LISTA
KARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
KARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
KATEGORIE SPRAW
OŚWIADCZENIE

E-poradnik:
2023
Wydanie I
Wydanie II
Wydanie III

2022
Wydanie I
Wydanie II
Wydanie III
Wydanie IV

2021
Wydanie I
Wydanie II
Wydanie III
Wydanie IV

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu ŚWIDNICKIEGO.