powiat krasnostawski

Nieodpłatna pomoc prawna

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Porady obywatelskie:

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 8:00 – 12:00 Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny
Wtorek 8:00-12:00 Urzęd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka
Środa 8:00-12:00 Urząd Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica
Czwartek 8:00-12:00 Urząd Gminy Kraśniczyn, ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
Piątek 8:00-12:00 Centrum Społeczno – Kulturalne w Gorzkowie, ul. Nadrzeczna 4, 22-315 Gorzków

Zapisy na wizyty:

 1. Termin porady ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 576 52 11 do 13 wew. 160
 2. dodatkowo rezerwacji wizyty w punkcie można dokonać również samodzielnie o dowolnej porze za pomocą elektronicznego kalendarza wizyt Ministerstwa Sprawiedliwości https://np.ms.gov.pl/lubelskie/krasnostawski

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
 • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
 • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna mediacja obejmuje

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Informacja na stronie powiatu o nieodpłatnej pomocy prawnej

do pobrania:

PLAKAT INFORMACYJNY
WZÓR OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA POMOCY DE MINIMIS
OŚWIADCZENIE
INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WSPARCIA USŁUG DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
KARTA INFORMACYJNA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA NA OBSZARZE POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – SKRÓT INFORMACJI
OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
KATEGORIE SPRAW Z ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

E-poradnik:
2023

Wydanie III

2022
2021
Wydanie I
Wydanie II
Wydanie III
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego.