powiat tomaszowski

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

I punkt Tyszowce- z punktami mobilnymi –  porady obywatelskie NPO

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 12:45 – 16:45 Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
Wtorek 08:30 – 12:30 Urząd Gminy w Ulhówku, ul. Kościelna 1/1, 22-678 Ulhówek
Środa 08:30 – 12:30 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10 ; 22-652 Telatyn
Czwartek 13:00 – 17:00 Urząd Miejski w Tyszowcach, ul. 3 Maja 8, 22-630 Tyszowce
Piątek 13:00 – 17:00 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

 

II punkt mobilny Telatyn z punktami mobilnymi – porady prawne NPP

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 15:30 – 19:30 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2
Wtorek 11:30 – 15:30 Urząd Miejski w Łaszczowie, ul. Chopina 14, 22-678 Łaszczów
Środa 12:30 – 16:30 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10 ; 22-652 Telatyn
Czwartek 18:00 – 12:00 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 2
Piątek 13:00 – 17:00 Urząd Gminy w Telatynie, ul. Fryderyka Chopina 10 ; 22-652 Telatyn

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu: 84 665 86 11

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
 • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
 • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
 • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:

 • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.

do pobrania:
Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. kosztów
Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. osoby udzielającej
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Edukacja prawna – E-poradniki:

Wydanie pierwsze
Wydanie drugie
Wydanie trzecie
Wydanie czwarte

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.