powiat rycki

Nieodpłatna pomoc prawna

świadczona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia pomocy:

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 14:00-18:00 Urząd Gminy Kłoczew, lokal biurowy nr 2, ul. Długa 67, 05-550 Kłoczew
Wtorek 12:00-16:00 Urząd Gminy Ułęż, Ułęż 168, lokal biurowy nr 2, 08-504 Ulęż
Środa 14:00-18:00 Urzęd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, lokal biurowy nr 1
Czwartek 14:00-18:00 Urząd Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór sala konferencyjna
Piątek 14:00-18:00 Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy, ul. Królewska 4, 05-540 Stężyca

 

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 81 865-74-62

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:

  • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Ryckiego.