powiat puławski

Nieodpłatna pomoc prawna

świadczona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Miejsca świadczenia pomocy:

I punkt
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
Wtorek 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
Środa 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
Czwartek 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a
Piątek 8:00 – 12:00 Nałęczów – ul. Głębocznica 23a

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 609-009-469

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
  • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
  • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • nieodpłatną mediację (świadczona od roku 2020).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:

  • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje     

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osobom doświadczającym trudności

w komunikowaniu się – po uprzednim zgłoszeniu ww. faktu pod wskazany nr telefonu oraz złożeniu ww. oświadczenia wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających udzielenie porady poza punktem – może zostać udzielona porada za pomocą środków porozumiewania się na odległość w umówionym terminie.

 

Edukacja prawna – E-poradniki:

E-poradnik wydanie 1

E-poradnik wydanie 2

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Puławskiego.

Harmonogram pracy punktów

Informacja o możliwości wsparcia usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami

Karta informacyjna poradnictwa prawnego

Karta informacyjna poradnictwa obywatelskie

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa