powiat lubelski

Nieodpłatna pomoc prawna

świadczona ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia pomocy:

Punkt Bychawa Punkt Jastków Punkt Konopnica
Poniedziałek Bychawa Jastków Konopnica
11.00 – 15.00 13.00 – 17.00 10.00 – 14.00
Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3 Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Wtorek Krzczonów Garbów Konopnica
10.00 – 14.00 14.00 – 18.00 10.00 – 14.00
Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie, ul. Żeromskiego 11 Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie,
ul. Krakowskie Przedmieście 54
Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Środa Wysokie Jastków Wojciechów
10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00
Urząd Gminy Wysokie, ul. Nowa 1 Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3 Urząd Gminy w Wojciechowie, Wojciechów 5
Czwartek Zakrzew Garbów Konopnica
10.00 – 14.00 8.00 – 12.00 10.00 – 14.00
Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 26 Gminna Biblioteka Publiczna w Garbowie,
ul. Krakowskie Przedmieście 54
Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B
Piątek Bychawa Jastków Konopnica
10.00 – 14.00 10.00 – 14.00 10.00 – 14.00
Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 Urząd Gminy w Jastkowie, ul. Chmielowa 3 Urząd Gminy w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 B

Zapisy na wizyty:

Prosimy o wcześniejsze potwierdzanie wizyt telefonicznie lub mailowo. Osoby bez rezerwacji wizyty będą obsługiwane w kolejności zgłoszenia do punktu, w godzinach dyżuru Prawników w Punkcie. W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy w danym dniu, osobie zgłaszającej zostanie zaproponowany pierwszy wolny termin.

 

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

  1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Kto może skorzystać?

Lp. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”: Sposób udokumentowania uprawnienia
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.2017  poz. 1832) przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386) przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 1203, oraz z 2017 r. poz. 60) przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
5. która nie ukończyła 26 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
6. która ukończyła 65 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
8. która jest w ciąży przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego.