powiat lubelski

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

świadczone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Miejsca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt 1 – Bychawa
Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 11.00 – 15.00 Bychawa Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22
Wtorek 13.00 – 17.00 Bychawa Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22
Środa 10.00 – 14.00 Wysokie Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1
Czwartek 10.00 – 14.00 Zakrzew Urząd Gminy w Zakrzewie, Zakrzew 26
Piątek 08.00 – 12.00 Krzczonów – Urząd Gminy Krzczonów

Miejsca świadczenia nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego:

Dzień tygodnia Godziny Miejsce
Poniedziałek 09.00 – 13.00 Jabłonna Urząd Gminy Jabłonna
Wtorek 09.00 – 13.00 Jabłonna Urząd Gminy Jabłonna
Środa 10.00 – 14.00 Głusk – Urząd Gminy Głusk
Czwartek 11.00 – 15.00 Strzyżewice – Urząd Gminy Strzyżewice
Piątek 10.00 – 14.00 Głusk Urząd Gminy Głusk

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu: 81 528 67 14

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym
 • oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym
 • w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
 • się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych:

 • z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej
 • przeprowadzenie mediacji
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad. W sposób szczególny z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać mogą kobiety w ciąży, które z porad prawnych skorzystać mogą poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej czy obywatelskiej.

do pobrania:
Harmonogram porad w 2020 r.
Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. kosztów
Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej dot. osoby udzielającej
Karta pomocy
Kategorie spraw z zakresu nieodpłatnej pomocy
Karta informacyjna poradnictwa
Karta informacyjna osób pokrzywdzonych przestępstwem

Edukacja prawna – E-poradniki:

E-PORADNIK POWIAT LUBELSKI _WYDANIE 1_NPP

E-PORADNIK POWIAT LUBELSKI _WYDANIE 2_NPO

 

 

lubelskie   E-PORADNIK POWIAT LUBELSKI _WYD_3


STAROSTWO POWIATOWE W Lublinie

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego.