gdzie uzyskamy pomoc?

Bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w jednym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie:

powiat lubelski

3 punkty świadczenia pomocy

powiat krasnostawski

1 punkt świadczenia pomocy

powiat chełmski

5 punktów świadczenia pomocy

powiat tomaszowski

2 punkty świadczenia pomocy

powiat puławski

5 punktów świadczenia pomocy

Na jaką pomoc możemy liczyć?

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-aministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; 2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; 3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

Kto może skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
Uploaded image

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej

na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693 i 1045 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
Sposób udokumentowania uprawnienia: przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Uploaded image

która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny

o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863)
Sposób udokumentowania uprawnienia: przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Uploaded image

która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693)
Sposób udokumentowania uprawnienia: przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Uploaded image

która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego

o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)
Sposób udokumentowania uprawnienia: przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
Uploaded image

która nie ukończyła 26 lat

Sposób udokumentowania uprawnienia: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
Uploaded image

która ukończyła 65 lat

Sposób udokumentowania uprawnienia: przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
Uploaded image

która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty

Sposób udokumentowania uprawnienia: złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
Uploaded image

która jest w ciąży

Sposób udokumentowania uprawnienia: przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

kto ci udzieli pomocy

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie

Aktualności

i inne przydatne informacje
Recht-Gesetz-Paragraf_image_full

EDUKACJA PRAWNA NA TERENIE POWIATU LUBELSKIEGO

sprawdź co się pod tym kryje
kwartalnik_powiat PUŁAWSKI

kwartalnik opracowany w ramach NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I EDUKACJI PRAWNEJ na terenie powiatu puławskiego

sprawdź co się pod tym kryje
kwartalnik_powiat lubelski

kwartalnik opracowany w ramach NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I EDUKACJI PRAWNEJ na terenie powiatu lubelskiego

sprawdź co się pod tym kryje
1266531_92597621

Zmiana miejsca udzielania bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu puławskiego w dniu od dnia 29.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

sprawdź co się pod tym kryje